fbpx
8850

Yi Yi Ren

Coix | ่– ่‹ก ไป

100g / 200g | Granules
*Disclaimer: This product is intended for professional use or use as directed by a licensed healthcare practitioner. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Prices are subject to change.

KPC Products

Stay up to date on events, products, and more.

Take a Look at Our
Line-Up

Browse Catalog